MAJOITUS 24 ONLINE

Laajennettu Haku

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten HimosLomat käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
HimosLomat Oy (y-tunnus: 2127583-9)
Länsi-Himoksentie 4, 42100 Jämsä
Puh. 020 711 9200
Fax. 020 711 9233

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaisa Sirén
c/o HimosLomat Oy
Puh. 020 711 9207
kaisa.siren@himoslomat.fi

3. Rekisterin nimi
HimosLomat Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin HimosLomat Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä HimosLomat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• HimosLomat Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös HimosLomat Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
HimosLomat Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa HimosLomat-konserniin kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa HimosLomat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin HimosLomat Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
HimosLomat Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).